• Start
  • 41 357 22 94
  • zamówienia

30 lat doświadczenia

Dotacje

Dotacje

TYTUŁ PROJEKTU:

Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu betonu

 

Wartość ogółem: 1 115 805,26 zł

Wydatki kwalifikowalne: 906 158,75 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 724 927,00 zł

Wkład UE: 724 927,00 zł

Wkład własny: 390 878,26 zł

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2016 - 30.06.2017.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian produktowych, technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych o charakterze innowacyjnym.

Celem inwestycji jest unowocześnienie wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji produktowych, technologicznych i/lub organizacyjnych. Innowacją procesową i produktową będzie recykling betonu. Nowym produktem /usługą firmy będą produkty, do wyrobu których zastosowane będą materiały pochodzące z recyklingu resztek betonu.

Inwestycja jest zgodna z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla osi priorytetowej RPO WŚ 2014-2020 oraz z celem Działania 2.5 RPOWŚ 2014-2020: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

 

WSKAŹNIKI:

Rezultatem bezpośrednim projektu jest:

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - [1 szt.]

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - [1 szt.]

- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [1 szt.]

- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [1 szt.]

- Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [2 szt.]

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - [3 EPC]

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni - [3 EPC]

- Liczba wdrożonych wyników prac B+R –[1 szt.]

 

Produktem projektu jest:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - [3 EPC]

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni - [3 EPC]

- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 181231,75 zł.

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [1 szt.]

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [1 szt.]

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [1 przedsiębiorstwo]

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [1 szt.]

- Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R – [1 szt.]